POLITYKA STRONY

 

REGULAMIN STRONY CLOVE HM Atelier

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.clovehmatelier.com prowadzony jest przez CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary Str.13, 12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, e-mail cloveatelierhm@gmail.com, NIP DE: 16/485/02382.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów Kupna - Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu CLOVE.

DEFINICJE:

 1. Strona CLOVE - sklep www.clovehmatelier.com;
 2. Sprzedawca - CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary Str.13,       12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, e-mail cloveatelierhm@gmail.com, NIP DE: 16/485/02382;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach strony;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która prowadzi  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu;
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony CLOVE), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto Klienta w Sklepie CLOVE, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Zamówienie - telefoniczna oraz elektroniczna forma ustalenia szczegółów zakupu .
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Kupna - Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Kupna - Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony CLOVE.  

STRONA CLOVE:

 1. Przedmiotem sprzedaży na STRONIE CLOVE są meble wykonane ze starego drewna metalu (stali), elementy wystroju wnętrz wykonane ze starego drewna i metalu.
 2. W celu wykonania umów Kupna - Sprzedaży, zgłaszania uwag związanych  z funkcjonowaniem Stony CLOVE prosimy o kontakt:  

CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak

Adres siedziby: Fritzi - Massary Str.13, 12 057 Berlin,

NIP 16/485/02382

Adres korespondencyjny: ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie,

e-mail cloveatelierhm@gmail.com,

Telefon +48 690 472 701

Wymagania techniczne:

 1. Do korzystania ze Strony CLOVE, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, laptop, smartfon;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony CLOVE spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Strony CLOVE nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia drogą elektroniczną.

ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIE UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY:

1. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z właścicielem strony;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia;
 3. Poprzez pocztę elektroniczną należy przesłać informacje o danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. Załączyć kopię potwierdzenia wpłaty zaliczki (50% wartości zamówienia) - zaliczka płatna na konto bankowe;
 5. Ustalić sposób uiszczenia pozostałej wartości kwoty - pozostałe 50% płatne przed dostarczeniem towaru na konto bankowe lub gotówka w dniu odbioru.
 1.   Metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. dowóz towaru przez Sprzedawcę;
 2. przesyłka kurierska;
 3. odbiór osobisty .

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przy odbiorze;
 2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 1. Wykonanie umowy Kupna - Sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Kupna - Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej .
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Kupna - Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Kupna -Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.;
 2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki;
 3. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
 4. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient  ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia;
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 2. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.  O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej oraz kontakt telefoniczny;
 1. Umieszczenie na Stronie CLOVE określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny  i dostępności nie stanowi oferty jego sprzedaży, to zaproszenie dla Kupującego do złożenia oferty.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy Kupna -Sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Strony CLOVE za określoną tam cenę.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia  i z tą chwilą wiąże Kupującego.
 4. Kupujący otrzymuje oświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, drogą elektroniczną na adres poczty internetowej. Potwierdzenie zamówienia obejmuje wszystkie istotne postanowienia umowy, w typ, nazwę, ilość towaru oraz całkowitą cenę zamówienia, w przypadku sprzedaży na indywidualne zamówienie także szczegółowe parametry Towaru.
 5. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Kupującego (niedostępność towaru lub inne przyczyny) zostanie on niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail lub telefonicznie.

Cena i sposób zapłaty

 1. Na cenę Zamówienia składa się cena zamówionego Towaru i koszty jego dostawy.

2. Wszystkie ceny podane na Stronie CLOVE są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN).

3.  Koszt dostawy uzależniony jest od ilości kilometrów dowozu towaru do Klienta, w przypadku przesyłek koszt Towaru zależy od wymiarów, wagi, warunków jego montażu oraz rodzaju przesyłki.

4. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy opisie Towaru oraz koszt dostawy w momencie złożenia przez niego zamówienia.

5. Zapłaty ceny należy dokonać w formie przelewu na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o potwierdzeniu zamówienia, na następujący numer konta bankowego  79 2490 0005 0000 4530 8952 7526 w terminie 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.

6. Zamówienie towaru zindywidualizowanego, na zamówienie - następuję po ustaleniu  z Kupującym warunków zamówienia (potwierdzenie ustaleń drogą elektroniczną) i wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto firmowe CLOVE.

7. Odbiór - dowóz towaru zindywidualizowanego następuje po uregulowaniu pozostałej część zapłaty, na wskazane konto firmowe CLOVE lub gotówką w dniu dostawy. 

Sposób i termin dostawy

1.   Kupujący, składając zamówienie wybiera jeden ze sposobów dostawy, określony w dostawie.

2. Planowany termin realizacji zamówienia jest wyświetlany każdorazowo przy opisie zamawianego Towaru i wynosi on maksymalnie 6 tygodni dla zamówień indywidualnych. Termin ten jest liczony od dnia zapłaty na wskazany rachunek bankowy, do dnia wydania rzeczy Kupującemu.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonując zakupu zindywidualizowanego towaru na Stronie CLOVE zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich (art. 38 pkt. 3) nie ma możliwości odstąpić od zakupu Towaru zakupionego  na odległość. Wszystkie Towary sprzedawane przez Stronę CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne, są towarami indywidualnymi.
 2. Wyjątkiem są gotowe produkty oferowane na Stronie CLOVE. W takim wypadku Klient, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa drogą elektroniczną na adres clovehmatelier@gmail.com.
 5. Klient odsyła przedmiot umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 6. Zwrócony przedmiot umowy powinien być w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci dokonane przez niego płatności, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Reklamacje

 1. Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonując zakupu zindywidualizowanego towaru ze Strony CLOVE zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich (art. 38 pkt.3) nie ma możliwości reklamować zakupionego Towaru.
 2. Towary sprzedawane przez Stronę CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne, są towarami indywidualnymi.

Rękojmia

 1. Towary sprzedawane przez Stronę CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne, są towarami indywidualnymi.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych   w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.
 4. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie  do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 6. Sprzedający nie odpowiada za:
 1. wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego;
 2. wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji;
 3. uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez Klienta;
 4. uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu  (na niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych);
 5. uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych;
 6. uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;
 7. uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą;
 8. uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport);
 9. uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu;
 10. zmiany wynikające z codziennego użytku;
 11. naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce;
 12. naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne);
 13. zaprawki, ubytki świadczące o stylizacji mebla przez Sprzedającego,, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie;
 14. naturalne ubytki.

Gwarancja

 1. Towar sprzedawany przez Stronę CLOVE jest towarem zindywidualizowanymi, robionym niestandartowo, rękodziełem, którego nie powtórzymy, jest towarem indywidualnym.
 2. Udzielamy gwarancji producenta wynoszącej 24 miesiące od dostarczenia Towaru.
 3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane łączeniem, klejeniem blatu.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony CLOVE   jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony CLOVE zbierane są w celu realizacji Umowy Kupna -Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Kupna -Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zmiany regulaminu

 1. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy nie są możliwe.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 1. Językiem obowiązującym dla Strony CLOVE jest język polski (miedzy innymi umowy, spory, roszczenia).
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na Stronie CLOVE.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy   o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji   i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

RODO

Klauzula informacyjna dla CLOVE HM Atelier:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych jest CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary Str.13,  12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, e-mail cloveatelierhm@gmail.com 
 2. Celem zbierania danych jest wykorzystywanie ich do procesu realizacji zamówień oraz do kampanii marketingowych opartych na platformach społecznościowych (między innymi Facebook, Google, Instagram) oraz do realizacji kampanii mailowych.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych ).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe kupno produktów ze sklepu internetowego.
 5. Dane udostępnione przez Klienta będą podlegały profilowaniu wg zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. W procesie marketingu sprzedaży profilujemy Klientów w oparciu o dane, które o Nim posiadamy: historię transakcji, historię przeglądania Internetu, historię poruszania się.
 6. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Klienta do oceny niektórych cech, w szczególności do analizy lub prognozy potrzeb, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Profilujemy Klienta dla potrzeb oceny możliwości sprzedażowych .
 7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do innych instytucji lub firm, chyba, że wymaga tego proces sprzedażowy.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

COOKES

 
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).  
 2. Strona CLOVE może przetwarzać dane zawarte w Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w celach:
 1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, w celu złożenia zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania;
 4. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony;
 5. prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze strony;
 6. remarketingu - badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań - powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp., w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań, również gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe cookies  są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze strony i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony.
 2. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy może określić warunki korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.  
 3. Strona CLOVE może korzystać z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają analizować ruch na stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany (dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę.
 4. Strona CLOVE gromadzi dane:
 1. źródła i medium pozyskania odwiedzających oraz sposób ich zachowania  na stronie ( imię, nazwisko, adres i dane niezbędne do wystawienia faktury, dokonania wysyłki, numer telefonu, adres elektroniczny);
 2. informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) czy zainteresowania.
 1. Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o aktywności   na stronie, w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.