Wersje językowe
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CLOVE HM Atelier

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.clovehmatelier.com prowadzony jest przez CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary Str.13, 12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, e-mail cloveatelierhm@gmail.com, NIP: 45 703 269 860.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów Kupna - Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu CLOVE.

 

DEFINICJE:

 

 1. Sklep CLOVE - sklep internetowy www.clovehmatelier.com; 
 2. Sprzedawca - CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary Str.13, 12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, e-mail cloveatelierhm@gmail.com, NIP: 45 703 269 860.;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach sklepu;
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu;
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu CLOVE), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się  na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto Klienta w Sklepie CLOVE, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Zamówienie - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy  Kupna - Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Kupna - Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Kupna - Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu CLOVE.  

 

SKLEP CLOVE:

 

 1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie CLOVE są meble wykonane ze starego drewna metalu (stali), elementy wystroju wnętrz wykonane ze starego drewna i metalu.
 2. W celu wykonania umów Kupna - Sprzedaży, zgłaszania uwag związanych  z funkcjonowaniem Sklepu CLOVE prosimy o kontakt:  

CLOVE HM Atelier, Łukasz Ratajczak 

Adres siedziby: Fritzi - Massary Str.13, 12 057 Berlin, 

Adres korespondencyjny: ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, 

e-mail cloveatelierhm@gmail.com, 

Telefon +48 690 472 701 

 

Wymagania techniczne:

 

 1. Do korzystania ze Sklepu CLOVE, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, laptop, smartfon;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu CLOVE spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością  strony z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu CLOVE nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie możliwe jest albo po założeniu Konta  albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

 

ZAMÓWIENIA I ZAWIERANIE UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY:

 

1.   Zakładanie Konta w Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

 1. Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu  - lub zamawiać bez rejestracji;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

 1.   Metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. dowóz towaru przez Sprzedawcę;
 2. przesyłka kurierska;
 3. odbiór osobisty .

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przy odbiorze;
 2. płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
 3. płatności elektroniczne;
 4. płatność kartą płatniczą.

 

 1. Wykonanie umowy Kupna - Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Kupna - Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie CLOVE.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Kupna - Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Kupna - Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Kupna -Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.;
 2. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki;
 3. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
 4. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia;
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
 2. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.  O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej oraz kontakt telefoniczny;
 1. Umieszczenie w Sklepie CLOVE określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny i dostępności nie stanowi oferty jego sprzedaży, to zaproszenie dla Kupującego do złożenia oferty.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej na formularzu zamówienia i stanowi ofertę zawarcia umowy Kupna -Sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu CLOVE za określoną tam cenę.
 3. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia na witrynie Sklepu CLOVE i zatwierdzenie zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia i z tą chwilą wiąże Kupującego.
 5. Kupujący otrzymuje oświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, drogą elektroniczną na adres poczty internetowej wskazany przez niego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia obejmuje wszystkie istotne postanowienia umowy, w typ, nazwę, ilość towaru oraz całkowitą cenę zamówienia, w przypadku sprzedaży na indywidualne zamówienie także szczegółowe parametry Towaru.
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty Kupującego (niedostępność towaru lub inne przyczyny) zostanie on niezwłocznie powiadomiony o braku możliwości realizacji zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail lub telefonicznie.

 

Cena i sposób zapłaty 

 

 1. Na  cenę Zamówienia składa się cena zamówionego Towaru  i koszty jego dostawy.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie CLOVE są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN).

3.  Koszt dostawy uzależniony jest od ilości kilometrów dowozu towaru do Klienta, w przypadku przesyłek koszt Towaru zależy od wymiarów, wagi, warunków jego montażu oraz rodzaju przesyłki.

4. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy opisie Towaru oraz  koszt dostawy w momencie złożenia przez niego zamówienia.

5. Zapłaty ceny należy dokonać w formie przelewu na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o potwierdzeniu zamówienia, na następujący numer konta bankowego 79 2490 0005 0000 4530 8952 7526 w terminie 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia.

6. Zamówienie towaru zindywidualizowanego, na zamówienie - następuję po ustaleniu z Kupującym warunków zamówienia (potwierdzenie ustaleń drogą elektroniczną) i wpłaceniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto firmowe Sklepu CLOVE.
7. Odbiór - dowóz towaru zindywidualizowanego następuje po uregulowaniu pozostałej część zapłaty, na wskazane konto firmowe Sklepu CLOVE lub gotówką w dniu dostawy.
 

 

Sposób i termin dostawy

 

1.   Kupujący, składając zamówienie wybiera jeden ze sposobów dostawy, określony w dostawie.

 

2. Planowany termin realizacji zamówienia jest wyświetlany każdorazowo przy opisie zamawianego Towaru i wynosi on maksymalnie 6 tygodni dla zamówień indywidualnych. Termin ten jest liczony od dnia zapłaty na wskazany rachunek bankowy, do dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonując zakupu zindywidualizowanego towaru w Sklepie CLOVE zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich (art. 38 pkt. 3) nie ma możliwości odstąpić od zakupu Towaru zakupionego        na odległość. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sklep CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne, są towarami indywidualnymi.
 2. Wyjątkiem są gotowe produkty oferowane w Sklepie CLOVE. W takim wypadku Klient, na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa drogą elektroniczną na adres clovehmatelier@gmail.com.
 5. Klient odsyła przedmiot umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. 
 6. Zwrócony przedmiot umowy powinien być w stanie nienaruszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci dokonane przez niego płatności,  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 

Reklamacje

 1. Kupujący, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, dokonując zakupu zindywidualizowanego towaru w Sklepie CLOVE zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich (art. 38 pkt.3) nie ma możliwości reklamować zakupionego Towaru. 
 2. Towary sprzedawane przez Sklep CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne,  są towarami indywidualnymi.

 

Rękojmia

 1. Towary sprzedawane przez Sklep CLOVE są towarami zindywidualizowanymi, robionymi niestandartowo, rękodziełem, które są niepowtarzalne,  są towarami indywidualnymi.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady fizyczne (rękojmia). 
 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.
 4. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 
 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 5. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. 
 6. Sprzedający nie odpowiada za: 
 1. wady powstałe na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego; 
 2. wady wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, utrzymania i konserwacji; 
 3. uszkodzenia i wady wynikające z prób przeróbek wykonanych przez Klienta; 
 4. uszkodzenia powstałe na skutek nieodpowiedniego usytuowania produktu (na niewypoziomowanym podłożu, w bezpośrednim sąsiedztwie elementów grzewczych); 
 5. uszkodzenia spowodowane stosowaniem środków chemicznych; 
 6. uszkodzenia i odkształcenia spowodowane ustawianiem bezpośrednio na powierzchni stołu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów; 
 7. uszkodzenia powstałe na skutek długotrwałego kontaktu z wodą; 
 8. uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim transportem przez samego klienta, jak również firmę kurierską (w przypadku uszkodzenia przez firmę kurierską należy wypełnić z kurierem raport); 
 9. uszkodzenia i wady, z którymi klient zapoznał się przy zakupie produktu; 
 10. zmiany wynikające z codziennego użytku; 
 11. naturalne zmiany w strukturze drewna oraz jego kolorystyce; 
 12. naturalne anatomiczne elementy struktury drewna (twardziel, biel, promienie, słoje, sęki, spękania i inne); 
 13. zaprawki, ubytki świadczące o stylizacji mebla przez Sprzedającego,, łączenia elementów składowych lub wynikających z charakteru mebla robionego ręcznie; 
 14. naturalne ubytki.

Gwarancja

 1. Towar sprzedawany przez Sklep CLOVE jest towarem zindywidualizowanymi, robionym niestandartowo, rękodziełem, którego nie powtórzymy, jest towarem indywidualnym.
 2. Udzielamy gwarancji producenta wynoszącej 24 miesiące od dostarczenia Towaru.
 3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane łączeniem, klejeniem blatu. 

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  CLOVE   jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu CLOVE zbierane są w celu realizacji Umowy Kupna -Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Kupna -Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

Zmiany regulaminu 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. 
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. 
 3. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Językiem obowiązującym dla  Sklepu CLOVE jest język polski (miedzy innymi umowy, spory, roszczenia).
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji w Sklepie CLOVE.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl