Wersje językowe
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności dla CLOVE HM Atelier:

ZASADY OGÓLNE:

 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez sklep internetowy CLOVE HM Atelier,  jak również przedstawia informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest Łukasz Ratajczak twórca marki CLOVE HM Atelier. Działalność gospodarcza z siedzibą w Berlinie Fritzi - Massary Str. 13, 12 057 Berlin, biuro organizacyjne ul. Wspólna 18, 66-415 Wojcieszyce, woj.lubuskie, e-mail cloveatelierhm@gmail.com  - zwany dalej  Sklepem CLOVE.
 3. Dane osobowe w Sklepie CLOVE przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Korzystanie ze Sklepu CLOVE w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem: 
 • zawierania umów z  CLOVE HM Atelier - zakupy w Sklepie CLOVE; niepodanie  danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym; 
 • obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Sklep CLOVE obowiązek przetwarzania danych osobowych.
 1. Sklep CLOVE dokłada szczególnej staranności w celu:
 • ochrony interesów Klientów, których przetwarzane dane osobowe dotyczą; 
 • przetwarzania danych zgodnie z prawem; 
 • zbierana danych dla zgodnych z prawem celów i niepoddawania dalszemu przetwarzaniu; 
 • przechowywania w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne oraz przetwarzania w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 
 1. Sklep CLOVE wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem i niniejszą polityką. Środki te są aktualizowane i usprawniane technicznie.  
 2. Sklep CLOVE stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony danych osobowych.
 3. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH:

Sklep CLOVE przetwarza dane osobowe, gdy spełniony jest co najmniej jeden z  warunków: 

 1. Klient,  wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; 
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient; 
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sklepie CLOVE; 
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sklep CLOVE lub przez stronę trzecią.

Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep CLOVE wymaga każdorazowo zaistnienia  warunków przedstawionych powyżej.   

CEL , CZAS I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH: 

 1. Cel, czas i zakres przetwarzania danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie CLOVE. 
 2. Sklep CLOVE przetwarza dane osobowe :

CEL

PODSTAWA PRAWNA

ZAKRES

CZAS

Wykonanie umowy sprzedaży lub realizacja zamówienia indywidualnego

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

 

imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu;

adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku  Klientów firmowych Sklep CLOVE może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

(zgoda)

Imię,

adres poczty elektronicznej.

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Poczta elektroniczna - adres,

numer telefonu

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sklep CLOVE, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą.

Okres przedawnienia określają przepisy prawa,  w szczególności kodeks cywilny (termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata, a dla umowy sprzedaży -dwa lata).

Sklep CLOVE nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie.

Księgowość

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO

Imię i nazwisko,

adres zamieszkania -  prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Sklepowi CLOVE przechowywanie ksiąg podatkowych.

Roszczenia

 

 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Imię i nazwisko;

numer telefonu kontaktowego;

adres poczty elektronicznej;

adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku  Klientów firmowych Sklep CLOVE  może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sklep CLOVE, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -trzy lata, a dla umowy sprzedaży - dwa lata)


ODBIORCY DANYCH:

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Sklep CLOVE z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawca oprogramowania, kurier, podmiot obsługujący płatności, księgowy).  
 2. Przekazanie danych przez Sklep CLOVE następuje tylko w uzasadnionych przypadkach,  gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.  
 3. Dane osobowe przekazywane są:
 • kurierom - w przypadku korzystania ze sposobu dostawy produktu przesyłką kurierską, dane osobowe Klienta udostępniane są  przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy;
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze - dla Klienta, który korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatnicą,  dane osobowe Klienta udostępniane są podmiotowi obsługującemu płatności  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności;
 • dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej) - dane osobowe Klienta udostępniane są dostawcy w zakresie niezbędnym  do zrealizowania danego celu;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, zebrane dane osobowe Klienta  udostępniane są dostawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu;
 • na wniosek, mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

PROFILOWANIE: 

 1. RODO nakłada obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach przetwarzania dla Klienta. 
 2. Sklep CLOVE może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 3. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu, przesłanie  kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji zakupu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Klienta. Klient sam podejmuje decyzję, czy będzie korzystał z otrzymanego rabatu, czy lepszych warunków. 
 4. Profilowanie to automatyczna analiza lub prognoza zachowania Klienta na stronie np.   dodanie produktu do koszyka, przeglądanie strony produktu, czy analiza  historii   zakupów. Warunkiem profilowania jest posiadanie przez Sklep CLOVE danych osobowych Klienta. 
 5. Klient ma prawo, by nie zgadzać się z decyzją, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje  skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

PRAWA KLIENTA:

 1. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania praw (art. 15-21 RODO);
 3. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie –   (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit.a RODO), bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, ustawy o ochronie danych osobowych - w Polsce do GIODO.;
 5. prawo sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją przetwarzania danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. e, f) w tym profilowania. Sklep CLOVE w takim przypadku nie ma prawa przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże  istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. prawo sprzeciwu dla marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane marketingiem bezpośrednim. 
 7. W celu korzystania z praw, o których mowa w niniejszym dziale polityki prywatności Klient przesyła stosowną wiadomość pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sklepu CLOVE, podany w ZASADACH OGÓLNYCH.

 

COOKIES:

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są niewielkimi informacjami tekstowymi wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).  
 2. Sklep CLOVE  może przetwarzać dane zawarte w Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w celach: 
 1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani; 
 2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, w celu złożenia zamówienia; 
 3. zapamiętywania danych z  wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania; 
 4. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony; 
 5. prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze strony; 
 6. remarketingu - badania cech zachowania odwiedzających stronę poprzez anonimową analizę ich działań - powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp., w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do przewidywanych zainteresowań, również gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe cookies są przechowywane także  po zakończeniu korzystania przez Klienta ze strony i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony.
 2. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy może określić warunki korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.  
 3. Sklep CLOVE może korzystać z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają analizować ruch na stronie. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany (dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę. 
 4. Sklep CLOVE gromadzi dane: 
 1. źródła i medium pozyskania odwiedzających oraz sposób ich zachowania na stronie ( imię, nazwisko, adres i dane niezbędne do wystawienia faktury, dokonania wysyłki, numer telefonu, adres elektroniczny);
 2. informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) czy zainteresowania. 
 1. Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o aktywności na stronie, w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. 
   

Inne strony internetowe:

Sklep CLOVE może udostępniać linki do stron internetowych, które działają samodzielnie,  posiadają własną politykę prywatności niezależną od polityki Sklepu CLOVE.  

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl